Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle schriftelijke, telefonische of elektronische bestellingen van artikelen/producten bij Pro beauty and hairstyling, hierna te noemen “PB&H” zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.2. PB&H is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van een bestelling op de hoogte gebracht.

1.3. PB&H behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

2. Verzendkosten

2.1. Alle prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc. zijn in euro’s exclusief BTW en verzendkosten. Voor zendingen naar adressen buiten Nederland worden extra verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen boven € 50,- exclusief BTW en verzendkosten, worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Als de bestelling op verzoek van de klant onder rembours verzonden dient te worden, worden de kosten hiervan doorberekend aan de klant, ook als de bestelling de drempel van € 50,- exclusief BTW en verzendkosten overschrijdt.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en PB&H behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3. Betaling

3.1. De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen: – betaling via iDEAL – betaling via bank/giro-overschrijving – betaling via rembours, u betaalt bij aflevering contant aan de pakketdienst. Verzendingen onder rembours zijn alleen mogelijk voor leveringen binnen Nederland. Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van PB&H aangegeven.

3.2. De bestelling wordt vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door PB&H is ontvangen. Met andere woorden, slechts bij vooruitbetaling worden artikelen door PB&H geleverd.

4. Levering

4.1. PB&H is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.2. Levering geschiedt via NedPak aan het door de klant opgegeven adres.

4.3. PB&H is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.

4.4. De levertijd in Nederland is in de regel binnen twee werkdagen na bestelling en betaling (met uitzondering van weken waarin feestdagen vallen. In die weken kunnen afwijkende levertijden gelden. Voor meubilair en elektrische apparatuur kan een afwijkende levertijd van 5 werkdagen gelden. De genoemde levertijden gelden uitsluitend als de bestelde artikelen op voorraad zijn. Zijn de bestelde artikelen niet op voorraad, dan neemt PB&H binnen 5 (vijf) werkdagen contact met u op om te zoeken naar een passende oplossing.

4.5. Voor levering aan landen binnen Europa wordt een extra levertijd van circa 5 (vijf) werkdagen gehanteerd.

4.6. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Reclame

5.1. Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele beschadigingen aan de verpakking of anderszins, die zichtbaar zijn bij levering, dienen onmiddellijk bij levering aan de bezorger te worden gemeld. Daarnaast dient u eventuele klachten over uw bestelling binnen 12 uur na ontvangst telefonisch, per e-mail of per fax aan PB&H te melden.

5.2. Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het artikel, binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, aan PB&H te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het artikel onaangebroken en onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. PB&H zal de prijs van het artikel exclusief verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

6. Eigendom

6.1 .De artikelen blijven eigendom van PB&H, tot de betaling door PB&H ontvangen is.

7. Diversen

7.1. Wanneer PB&H gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

7.2. De door PB&H geleverde artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. De producten dienen dan ook volgens de aanwijzingen op de verpakking gebruikt te worden en buiten bereik van kinderen te worden bewaard.

8. Overmacht

8.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PB&H ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PB&H gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PB&H kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

BEL ONS